Placeholder
 1. Ringerwöle Advocatuur BV

  Ringerwöle Advocatuur BV

Algemene voorwaarden Ringerwöle Advocatuur2

Algemene voorwaarden Ringerwöle Advocatuur

 1. Ringerwöle Advocatuur is een BV met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (hierna te noemen: Ringerwöle Advocatuur). De rechtsbijstand wordt verleend door Ringerwöle Advocatuur, zulks met het recht van vervanging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Ringerwöle Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Ringerwöle Advocatuur met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle medewerkers en maten van Ringerwöle Advocatuur, die voor Ringerwöle Advocatuur werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.
 4. De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding met Ringerwöle Advocatuur woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.
 5. Ringerwöle Advocatuur staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandverlening. Haar werkzaamheden voert zij uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ringerwöle Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, de toepasselijkheid hiervan is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Een informatiebrochure van deze klachtenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden dan wel ter hand gesteld.
 6. De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Ringerwöle Advocatuur de rechtsbijstandverlening kan beëindigen waar nodig na verkregen toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand.
 7. Ringerwöle Advocatuur is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ringerwöle Advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Indien in verband met de aan Ringerwöle Advocatuur opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Ringerwöle Advocatuur waar nodig vooraf overleggen met de opdrachtgever. Ringerwöle Advocatuur zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers. Ringerwöle Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Ringerwöle Advocatuur heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De advisering door Ringerwöle Advocatuur ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Ringerwöle Advocatuur ontvangt.
 10. Iedere aansprakelijkheid van Ringerwöle Advocatuur voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Ringerwöle Advocatuur of anderszins verband houdend met een aan Ringerwöle Advocatuur verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Ringerwöle Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Ringerwöle Advocatuur komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Ringerwöle Advocatuur in het desbetreffende dossier gedurende het kalenderjaar, waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten) èn door cliënte betaalde honorarium inclusief verschotten tot een bedrag van maximaal € 25.000,00. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de cliënt. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 11. Indien door of in verband met het verrichten van diensten of anderszins door Ringerwöle Advocatuur schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Ringerwöle Advocatuur aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Ringerwöle Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 12. De genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Ringerwöle Advocatuur aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Ringerwöle Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 13. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze Ringerwöle Advocatuur niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
 14. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ringerwöle Advocatuur, vrijwaart de opdrachtgever Ringerwöle Advocatuur en zal de opdrachtgever Ringerwöle Advocatuur schadeloos stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden op Ringerwöle Advocatuur die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de diensten van Ringerwöle Advocatuur voor de opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Ringerwöle Advocatuur lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering of aanspraak.
 15. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Ringerwöle Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het door Ringerwöle Advocatuur gehanteerde uurtarief is exclusief BTW en exclusief 6% kantoorkosten. Ringerwöle Advocatuur is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.
 16. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van deze diensten leidt tot werkzaamheden of prestaties van zodanige omvang, dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden geacht in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Ringerwöle Advocatuur de cliënt hierover zo spoedig als mogelijk informeren, waarna honorering van deze werkzaamheden op basis van artikel 15 zal plaatsvinden.
 17. Bij acceptatie van een opdracht tot het verlenen van diensten zal door Ringerwöle Advocatuur aan de cliënt een voorschot in rekening worden gebracht tot zekerheid van de betaling van de honoraria, verschotten en andere kosten die de cliënt verschuldigd zal worden. Ringerwöle Advocatuur is gerechtigd om pas een aanvang te maken met haar werkzaamheden nadat door haar betaling van de voorschotdeclaratie is ontvangen. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere kosten worden door Ringerwöle Advocatuur door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel iedere maand worden verzonden, onverlet het recht van Ringerwöle Advocatuur om eerder danwel later tussentijdse declaraties te verzenden. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal een einddeclaratie worden opgesteld. Het ontvangen voorschot zal niet met de tussentijdse declaraties, maar pas met de einddeclaratie worden verrekend.
 18. Voorschot-, tussentijdse en einddeclaraties dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij in de opdrachtbevestiging of in de factuur, bijvoorbeeld in verband met de spoedeisendheid van de zaak, een eerdere vervaldag wordt aangegeven. Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Ringerwöle Advocatuur gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt aansprakelijk zal zijn.
 19. Voor iedere dag dat de cliënt in gebreke mocht zijn tijdig een declaratie te betalen, is de cliënt over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. Indien door Ringerwöle Advocatuur betalingsherinneringen aan de cliënt worden verzonden is de cliënt per herinneringsbrief € 15,00 verschuldigd wegens administratiekosten. Indien binnen de in de tweede betalingsherinnering genoemde termijn nog geen betaling door Ringerwöle Advocatuur is ontvangen, is de cliënt aan Ringerwöle Advocatuur incassokosten verschuldigd ter hoogte van minimaal € 40,00 plus de wettelijke rente en de administratiekosten (zie onder 21).
 20. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Ringerwöle Advocatuur verschotten verschuldigd die Ringerwöle Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.
 21. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Ringerwöle Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Het minimumbedrag is € 40,00. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 22. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Ringerwöle Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Ringerwöle Advocatuur zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.
 23. De rechtsverhouding tussen Ringerwöle Advocatuur en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
 24. Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken.
© 2016 Ringerwole Sitemap Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Kantoorklachtenregeling Ontwikkeld door T2i